Spelregels veldvoetbal

Regel 3 De spelers

1. Aantal spelers

Een wedstrijd wordt gespeeld door twee partijen, elk uit niet meer dan elf spelers bestaande, van wie één de doelverdediger moet zijn. Een wedstrijd mag niet worden begonnen of voortgezet indien een partij bestaat uit minder dan zeven spelers.

Wanneer een team minder dan zeven spelers heeft omdat één of meerdere spelers met opzet het speelveld hebben verlaten, is de scheidsrechter niet verplicht om de wedstrijd te onderbreken en mag hij de voordeelregel toepassen. In een dergelijk geval moet de scheidsrechter de wedstrijd niet hervatten wanneer de bal uit het spel is gegaan en een team niet het vereiste aantal van zeven spelers heeft.

Als de competitiereglementen bepalen dat alle namen van de spelers en wisselspelers bekend moeten zijn en een team begint een wedstrijd met minder dan 11 spelers, dan mogen alleen de spelers en wisselspelers wiens namen bekend waren deelnemen aan de wedstrijd als ze arriveren.

2. Aantal wissels

Officiële competities

Het aantal wisselspelers, tot een maximum van vijf, die tijdens een wedstrijd in een officiële competitie ingezet mogen worden, wordt vastgesteld door de FIFA, de confederatie of de nationale bond. Dit geldt niet voor heren en dames competities van de eerste elftallen van clubs op het hoogste niveau of senioren ‘A’ nationale teams, waarvoor geldt dat het maximum aantal wissels drie is.

De competitiereglementen moeten aangeven hoeveel wisselspelers mogen worden opgegeven, variërend van drie tot maximaal twaalf.

Andere wedstrijden

In wedstrijden tussen nationale A-teams mogen maximaal zes wisselspelers worden gebruikt. In alle andere wedstrijden mag een groter aantal wisselspelers worden gebruikt, vooropgesteld dat:

 • de betrokken teams overeenstemming bereiken over het maximum aantal;
 • de scheidsrechter voor de wedstrijd op de hoogte wordt gebracht.

Wanneer de scheidsrechter niet op de hoogte wordt gebracht, of wanneer er geen overeenstemming wordt bereikt vóór de wedstrijd, mogen er maximaal zes wisselspelers worden gebruikt.

Uitgewisselde spelers die weer invallen

De regel is alleen toegestaan in het jeugd-, veteranen, G-voetbal en voetbal op de laagste niveaus afhankelijk van de toestemming van de nationale voetbalbond, confederatie of de FIFA.

3. Wisselprocedure

De namen van de wisselspelers moeten voor de start van de wedstrijd aan de scheidsrechter worden gegeven. Iedere wisselspeler waarvoor dit niet is gebeurd, mag niet deelnemen aan de wedstrijd. Om een speler te vervangen door een wisselspeler, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 • de scheidsrechter moet op de hoogte zijn gebracht voordat een beoogde wissel plaatsvindt
 • de speler die gewisseld wordt krijgt toestemming van de scheidsrechter om het speelveld te verlaten, tenzij de speler al van het speelveld af was
 • de speler die gewisseld wordt hoeft het speelveld niet ter hoogte van de middenlijn te verlaten en neemt niet verder deel aan de wedstrijd, tenzij is toegestaan dat de uitgewisselde spelers weer in kunnen vallen.
 • als de speler die wordt vervangen weigert het speelveld te verlaten, wordt de wedstrijd voortgezet.

De wisselspeler mag het speelveld alleen betreden:

 • tijdens een onderbreking van de wedstrijd;
 • ter hoogte van de middenlijn;
 • nadat de te vervangen speler het speelveld heeft verlaten;
 • nadat de wisselspeler een teken heeft gekregen van de scheidsrechter.

De wissel is definitief wanneer de wisselspeler het speelveld betreedt; vanaf dat moment is de vervangen speler een gewisselde speler en de wisselspeler een speler die elke spelhervatting kan nemen.

Alle gewisselde spelers en wisselspelers vallen onder het gezag en de rechtsbevoegdheid van de scheidsrechter, ongeacht het feit of ze deelnemen of niet.

4. Vervangen van de doelverdediger

Ieder van de overige spelers mag van plaats wisselen met de doelverdediger, onder de voorwaarden dat:

 • de scheidsrechter op de hoogte is gebracht voordat de wissel plaatsvindt;
 • de wissel plaats vindt tijdens een onderbreking van de wedstrijd.

5. Overtredingen en straffen

Als een opgegeven wisselspeler begint aan de wedstrijd in plaats van een opgegeven speler zonder dat de scheidsrechter hiervan op de hoogte is gebracht:

 • zal de scheidsrechter de betrokken wisselspeler laten meespelen;
 • wordt er geen actie ondernomen tegen de betrokken wisselspeler;
 • kan de opgegeven speler wisselspeler worden;
 • wordt het aantal wisselspelers niet verminderd;
 • rapporteert de scheidsrechter het voorval aan de bond.

Wanneer een wissel wordt toegepast gedurende de rust of voorafgaand aan de verlenging, dan moet de procedure worden afgerond voordat het spel wordt hervat. Als de scheidsrechter niet op de hoogte is gebracht, dan mag de betreffende wisselspeler doorspelen, er is geen disciplinaire straf nodig en het voorval wordt gerapporteerd aan de bond.

Als een speler van plaats heeft gewisseld met de doelverdediger zonder toestemming van de scheidsrechter:

 • dan laat de scheidsrechter doorspelen;
 • dan waarschuwt de scheidsrechter de betrokken spelers bij de eerstvolgende onderbreking van het spel, behalve als de wissel plaatsvond tijdens de rust (geldt ook voor de verlenging) of gedurende de periode tussen het einde van de wedstrijd en start van de verlenging en/of de strafschoppenserie.

Voor elke andere overtreding van deze regel:

 • ontvangen de betrokken spelers een waarschuwing;
 • wordt de wedstrijd hervat met een indirecte vrije op de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken.

6. Spelers en wisselspelers die verwijderd zijn

Een speler die is verwijderd

 • voordat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd, mag in geen enkele hoedanigheid alsnog op het wedstrijdformulier voorkomen
 • nadat de namen van de spelers en wisselspelers zijn ingeleverd maar voor de aftrap, mag worden vervangen door een genoemde wisselspeler, die niet vervangen mag worden. Het aantal wissels wordt niet verminderd
 • na de aftrap, mag niet worden vervangen

Een opgegeven wisselspeler die is verwijderd, zowel voor als na het begin van de wedstrijd, mag niet worden vervangen.

7. Extra personen op het speelveld

De trainer/coach en andere officials die op de elftallijst staan vermeld (met uitzondering van spelers of wisselspelers) worden beschouwd als teamofficials. Een ieder die niet als speler, wisselspeler of teamofficial op de elftallijst is opgegeven wordt gezien als een ‘onbevoegd persoon’.

Wanneer een teamofficial, wisselspeler, gewisselde speler of weggezonden speler en een ‘onbevoegd persoon’ op het speelveld komt, moet de scheidsrechter:

 • de wedstrijd alleen onderbreken wanneer er wordt ingegrepen in het spel;
 • moet de scheidsrechter deze persoon van het speelveld laten verwijderen als de wedstrijd is onderbroken;
 • de passende disciplinaire maatregelen nemen.

Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt vanwege het ingrijpen:

 • door een teamofficial, wisselspeler, gewisselde of weggezonden speler, moet hij het spel hervatten met een directe vrije schop of strafschop;
 • door een onbevoegd persoon, moet hij het hervatten met een scheidsrechtersbal.

Als de bal op weg is naar het doel en de inmenging (het betreden van het veld) een verdediger er niet van weerhoudt de bal te spelen, dan wordt een doelpunt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als de bal werd aangeraakt) tenzij de bal in het doel van de tegenpartij gaat.

8. Speler buiten het speelveld

Wanneer een speler het speelveld opnieuw betreedt zonder toestemming van de scheidsrechter waar dit wel vereist is, dan moet de scheidsrechter:

 • het spel onderbreken (dit hoeft niet direct wanneer de speler niet ingrijpt in het spel of een wedstrijd official of wanneer de voordeelregel kan worden toegepast);
 • de speler waarschuwen wegens het zonder toestemming betreden van het speelveld;

Wanneer de scheidsrechter het spel onderbreekt, moet het worden hervat:

 • met een directe vrije schop vanaf de plaats waar werd ingegrepen
 • met een indirecte vrije schop voor de tegenpartij vanaf de plaats waar de bal was toen het spel werd onderbroken, als er niet werd ingegrepen

Een speler die per ongeluk de doel- of zijlijn overschrijdt, als een onderdeel van de spelsituatie, begaat geen overtreding.

9. Doelpunt gescoord met extra persoon op het speelveld

Als de scheidsrechter beseft dat, nadat een doelpunt is gescoord, maar voordat het spel is hervat, zich een extra persoon op het speelveld bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, dan:

 • moet hij het doelpunt afkeuren als deze extra persoon:
  • een speler, wisselspeler, gewisselde speler, weggezonden speler of teamofficial was van het team dat scoorde; het spel wordt hervat met een directe vrije schop vanaf de plaats waar deze extra persoon zich bevond
  • een onbevoegd persoon was die ingreep in het spel, tenzij het in een doelpunt resulteerde zoals hierboven beschreven bij ‘extra personen op het speelveld’; het spel wordt hervat met een scheidsrechtersbal
 • moet hij het doelpunt goedkeuren als deze extra persoon:
  • een speler, wisselspeler, gewisselde speler, weggezonden speler of teamofficial was van het team dat het doelpunt tegen kreeg
  • een onbevoegd persoon was die niet ingreep in het spel

De scheidsrechter moet de onbevoegde persoon in alle gevallen laten verwijderen.

Als, nadat een doelpunt is gescoord en het spel is hervat, de scheidsrechter beseft dat zich een extra persoon op het speelveld bevond op het moment dat het doelpunt werd gemaakt, kan het doelpunt niet worden afgekeurd.

Als de extra persoon nog steeds op het speelveld is dan moet de scheidsrechter:

 • het spel onderbreken
 • de extra persoon laten verwijderen
 • het spel hervatten met een scheidsrechtersbal of vrije schop indien van toepassing

De scheidsrechter moet het voorval aan de betreffende bond rapporteren

10. Aanvoerder

De aanvoerder heeft geen speciale status of bevoegdheden, maar heeft een mate van verantwoordelijkheid voor het gedrag van zijn team.