Spelregels veldvoetbal

Regel 5 De scheidsrechter

1. Het gezag van de scheidsrechter

Elke wedstrijd staat onder leiding van een scheidsrechter, die het volledige gezag heeft om de spelregels toe te passen met betrekking tot de wedstrijd.

2. Beslissingen van de scheidsrechter

De scheidsrechter zal zo goed mogelijke beslissingen nemen. Dit in overeenstemming met de spelregels en de geest van het spel. De beslissingen zijn gebaseerd op het oordeel van de scheidsrechter die de vrijheid heeft om gepaste actie te ondernemen binnen het raamwerk van de spelregels.

De beslissingen van de scheidsrechter betreffende spelaangelegenheden, inclusief of een doelpunt al dan niet is gemaakt en de uitslag van de wedstrijd, zijn bindend. De beslissingen van de scheidsrechter en de overige wedstrijdofficials moeten te allen tijde worden gerespecteerd.

De scheidsrechter mag niet op een beslissing terugkomen wanneer hij inziet dat de beslissing onjuist was, of op advies van een andere wedstrijdofficial, als hij het spel heeft hervat of wanneer de scheidsrechter het eind van de eerste of tweede helft heeft aangegeven (inclusief blessuretijd) en het speelveld heeft verlaten of de wedstrijd heeft beëindigd.

Als de scheidsrechter niet langer in staat is de wedstrijd te leiden, dan mag het spel worden voortgezet onder supervisie van de andere wedstrijdofficials, tot het eerstvolgende moment dat de bal uit het spel is.

3. Bevoegdheden en plichten

De scheidsrechter

 • past de spelregels toe;
 • geeft leiding aan de wedstrijd in samenwerking met de andere wedstrijdofficials;
 • treedt op als tijdwaarnemer en maakt aantekeningen van de wedstrijd die van belang zijn en voorziet de juiste autoriteiten van een rapport van de wedstrijd, inclusief informatie over disciplinaire maatregelen en andere incidenten die zijn gebeurd, voor, tijdens of na de wedstrijd;
 • Ziet toe en/of geeft aan dat het spel hervat wordt;
Voordeel
 • laat het spel doorgaan als een vergrijp of overtreding is begaan en het niet-overtredende team voordeel zal ondervinden van het doorspelen en bestraft het vergrijp of overtreding als het beoogde voordeel, op dat moment of binnen enkele seconden, niet volgt;
Disciplinaire maatregelen
 • bestraft de ernstigste overtreding in termen van sanctie, hervatting, fysieke ernst en tactische gevolgen, wanneer meer dan één overtreding tegelijkertijd wordt begaan;
 • neemt disciplinaire maatregelen tegen spelers die een overtreding begaan die met een waarschuwing of een veldverwijdering bestraft moeten worden;
 • heeft de bevoegdheid om disciplinaire maatregelen te nemen vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt om het te controleren voorafgaand aan de wedstrijd, tot het moment dat hij het speelveld verlaat nadat de wedstrijd is afgelopen (inclusief strafschoppenserie). Als een speler een overtreding begaat die met een veldverwijdering bestraft moet worden voordat hij aan het begin van de wedstrijd het speelveld betreedt, dat heeft de scheidsrechter de bevoegdheid om de speler uit te sluiten van deelname (zie Regel 3.6). De scheidsrechter zal enig ander onbehoorlijk gedrag rapporteren;
 • heeft de bevoegdheid om gele en rode kaarten te tonen, en, als de competitiereglementen die toestaan, om een speler een tijdstraf te geven. Dit vanaf het moment dat hij het speelveld betreedt bij het begin van de wedstrijd tot na de wedstrijd inclusief de rust, verlenging en strafschoppenserie;
 • treedt op tegen clubofficials die zich niet op een verantwoorde manier gedragen en kan hen van het speelveld en de directe omgeving verwijderen. Een medisch teamofficial die een overtreding begaat die met een verwijdering bestraft moet worden, mag blijven als het team geen ander medisch persoon beschikbaar heeft, en behandelen als een speler medische verzorging nodig heeft;
 • handelt op advies van de overige wedstrijdofficials met betrekking tot voorvallen die hij zelf niet heeft waargenomen;
Blessures
 • laat het spel doorgaan totdat de bal uit het spel is, als een speler slechts licht geblesseerd is;
 • onderbreekt de wedstrijd indien naar zijn oordeel een speler ernstig geblesseerd is en ziet erop toe dat de speler van het speelveld wordt verwijderd. Een geblesseerde speler mag niet op het veld worden behandeld. Een geblesseerde speler mag pas in het speelveld terugkeren nadat het spel is hervat; als de bal in het spel in het spel is mag dit alleen vanaf de zijlijn, maar als de bal uit het spel is mag dit vanaf de doellijn of zijlijn.
 • Uitzonderingen op het voorafgaande kunnen alleen worden gemaakt wanneer:
  • een doelverdediger geblesseerd is;
  • een doelverdediger en een veldspeler met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
  • spelers van hetzelfde team met elkaar in botsing zijn gekomen en onmiddellijke verzorging nodig hebben;
  • er sprake is van een ernstige blessure;
  • een speler geblesseerd is geraakt als gevolg van een fysieke overtreding waarvoor de tegenstander een waarschuwing heeft ontvangen of is weggezonden (bijv. onbesuisd of ernstig gemeen aanvallen), mits de behandeling snel wordt afgerond;
 • ziet erop toe dat een speler met een bloedende wond het speelveld verlaat. De speler mag alleen terugkeren na een teken te hebben ontvangen van de scheidsrechter, die ervan overtuigd moet zijn dat het bloeden is gestopt en dat er geen bloed meer op de uitrusting aanwezig is;
 • als de scheidsrechter toestemming gegeven heeft aan de artsen / of brancarddragers om het speelveld te betreden, moet de speler het speelveld verlaten, ofwel op een brancard, ofwel te voet. Wanneer een speler dit niet doet, moet hij gewaarschuwd worden wegens onsportief gedrag;
 • wanneer de scheidsrechter heeft besloten een kaart te tonen aan een geblesseerde speler die het speelveld voor een behandeling moet verlaten, dan moet de scheidsrechter de kaart tonen voordat de speler het speelveld verlaat;
 • als de wedstrijd niet is onderbroken vanwege een andere reden, of als de blessure geen gevolg is van een overtreding, dan wordt het spel hervat met een scheidsrechtersbal;
Invloeden van buitenaf
 • onderbreekt of staakt (tijdelijk of definitief) de wedstrijd voor een overtreding van de spelregels met betrekking tot invloeden van buitenaf, bijv. als:
  • het kunstlicht ontoereikend is;
  • een voorwerp, dat is geworpen door een toeschouwer, een wedstrijdofficial raakt, dan mag de scheidsrechter de wedstrijd door laten gaan, onderbreken of de wedstrijd tijdelijk of definitief staken, al naar gelang de ernst van het incident;
  • een toeschouwer op een fluitje blaast en de scheidsrechter vindt dat het fluitsignaal ingreep in het spel - dan moet de scheidsrechter de wedstrijd onderbreken en het spel hervatten met een scheidsrechtersbal;
  • een extra bal, een ander voorwerp of dier, op het speelveld komt tijdens het spel, moet de scheidsrechter
   • het spel alleen onderbreken (en hervatten met een scheidsrechtersbal) als het de loop van het spel beïnvloedt, tenzij de bal het doel in gaat en als de ingreep een verdediger er niet van weerhoudt de bal te spelen. Het doelpunt wordt toegekend als de bal in het doel gaat (zelfs als er contact is geweest met de bal), tenzij de bal in het doel van de tegenstander gaat;
   • wanneer de loop van het spel niet wordt beïnvloedt, moet de scheidsrechter door laten spelen en het zo snel mogelijk laten verwijderen;
 • ziet erop toe dat er geen onbevoegde personen op het speelveld komen.

4. Uitrusting van de scheidsrechter

Verplichte uitrusting:

 • Fluitje(s);
 • Horloge(s);
 • Rode en gele kaarten;
 • Notitieboekje (of iets dergelijks om het wedstrijdverloop bij te kunnen houden).

Overige uitrusting

Scheidsrechters mogen gebruik maken van:

 • Apparatuur om te communiceren met de andere wedstrijdofficials – trilapparaat / piepvlaggen, headsets etc.;
 • EPVS of ander uitrusting om de lichaamsconditie te registreren;

Scheidsrechters en overige wedstrijdofficials mogen geen sieraden of enig ander elektronisch apparaat dragen

5. Signalen

Behalve het huidige voordeelteken met 2 armen is een gelijksoortig teken met 1 arm nu ook toegestaan, omdat het voor de scheidsrechter niet altijd gemakkelijk is om met 2 gestrekte armen te rennen.

Tekening van signalen door scheidsrechter veldvoetbal
De scheidsrechter communiceert tijdens het spel via signalen.

6. Aansprakelijkheid van wedstrijdofficials

Een scheidsrechter of andere wedstrijdofficial kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

 • enig soort verwonding opgelopen door een speler, official of toeschouwer;
 • enige schade aan eigendommen van welke soort dan ook;
 • enige andere schade geleden door enig individu, club, bedrijf, bond of ander lichaam, ten gevolge van, of mogelijk ten gevolge van, welke beslissing dan ook die hij mag nemen in het kader van de spelregels of met betrekking tot de normale procedures die vereist zijn om een wedstrijd te houden, te spelen en te leiden.

Een dergelijke beslissing kan een beslissing zijn:

 • dat de toestand van het speelveld of het terrein of de weersomstandigheden zo zijn, dat ze al dan niet toelaten dat een wedstrijd gespeeld kan worden;
 • om een wedstrijd te staken om welke reden dan ook;
 • inzake de geschiktheid van de uitrusting van het speelveld en de bal tijdens een wedstrijd;
 • om een wedstrijd al dan niet te onderbreken vanwege overlast van het publiek of vanwege enig probleem op de tribunes of langs het speelveld;
 • om het spel al dan niet te onderbreken om toe te staan dat een geblesseerde speler het speelveld verlaat om te worden verzorgd;
 • om te verzoeken dat een geblesseerde speler van het speelveld wordt verwijderd om verzorging mogelijk te maken;
 • om een speler al dan niet toe te staan bepaalde kleding of uitrusting te dragen;
 • (voor zover dit tot zijn bevoegdheid gerekend kan worden) om al dan niet toe te staan dat enigerlei personen (inclusief club- en terreinofficials, veiligheidsfunctionarissen, fotografen of andere mediavertegenwoordigers) aanwezig zijn in de nabijheid van het speelveld;
 • enige andere beslissing die hij kan nemen in overeenstemming met de spelregels of overeenkomstig zijn taken conform de voorwaarden van de FIFA, confederatie, nationale bond of competitiereglementen of voorschriften waaronder de wedstrijd wordt gespeeld.